Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Nowelizacja wprowadzi kilka ważnych zmian, w tym rozszerza katalog osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy o PPK, o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to, że i te osoby zostaną objęte składkami na PPK.

Nowelizacja wprowadza również maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika PPK do wysokości 50 000 dolarów amerykańskich według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Czytaj więcej