Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Teraz projekt trafi pod obrady Sejmu.

Celem projektu jest stworzenie jednoznacznych zasad zachowania kierowców w dwóch sytuacjach:

1. Gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego;

2. Gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

Korytarze życia

Regulacja ma doprecyzować obecnie obowiązujące przepisy przez dokładne określenie zasad tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im pierwszeństwa, w tym właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza.

W skrócie – kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

Jazda na suwak

W przypadku jazdy na suwak przepisy precyzyjnie określą zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator.

Sformalizują też zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

Według Ministerstwa Infrastruktury te propozycje są zbliżone do sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących w wielu w krajach Europy.

Przepisy dotyczące  tworzenia tzw. korytarzy życia mają wejść w życie 1 listopada 2019 r., natomiast rozwiązania dotyczące jazdy na suwak zaczną obowiązywać po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.