Komisja Europejska wzywa szefów państw i rządów UE do przedstawienia wytycznych politycznych i nadania nowej dynamiki negocjacjom, aby umożliwić osiągnięcie porozumienia w sprawie sprawiedliwego, wyważonego i nowoczesnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Kolejne wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny być współmierne do obecnych i przyszłych wyzwań, tak aby UE mogła sprostać oczekiwaniom obywateli.

W opublikowanym dzisiaj komunikacie Komisja Europejska przedstawia najważniejsze kwestie, które wymagają rozważenia i jasnych wytycznych ze strony przywódców UE, aby umożliwić szybkie osiągnięcie porozumienia. Są to między innymi następujące postulaty:

– całkowity poziom finansowania powinien być współmierny do wspólnych priorytetów Unii;

– budżet powinien być nowoczesny i zapewniać odpowiednią równowagą między politykami oraz silny nacisk na wartość dodaną UE;

– należy przyjąć bardziej przejrzyste podejście do finansowania budżetu UE i wprowadzić nowe źródła dochodów, aby wesprzeć realizację priorytetów i zmniejszyć obciążenie z tytułu wkładów krajowych; oraz

– należy zapewnić większą spójność polityki poprzez ściślejsze powiązanie finansowania z priorytetami politycznymi oraz silniejsze narzędzia służące ochronie budżetu UE w przypadku braków w zakresie praworządności.

Strategiczne decyzje w sprawie tych kwestii powinny pomóc osiągnąć postępy w toczących się obecnie negocjacjach w sprawie przyszłego długoterminowego budżetu UE, tak aby możliwe było osiągnięcie porozumienia przed końcem roku – zgodnie z ustaleniami przywódców UE z czerwca.