Polscy sprzedawcy najmniej ze wszystkich w Unii Europejskiej wierzą w egzekwowanie regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów i konsumentów. Jednocześnie polscy konsumenci są wśród najbardziej ufnych w zapewnienia producentów w kwestiach ekologii i ochrony środowiska.

Takie wyniki prezentuje badanie „Consumer Conditions Scoreboard 2019” przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej.

NKE w swoim raporcie prezentuje wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie konsumentów i detalistów z 28 państw należących do Unii Europejskiej oraz Islandii i Norwegii.

Przedmiotem badania są znajomość praw konsumenckich w społeczeństwach, zaufanie do instytucji chroniących tych praw, a także egzekwowanie i przestrzeganie regulacji w tym obszarze i ocena systemu rozstrzygania sporów.

Obszary te zostały podzielone na trzy podstawowe filary badania: „Wiedzę i zaufanie”, „Egzekwowanie i przestrzeganie”, oraz „Skargi i rozstrzyganie sporów”.

Wyniki sumaryczne dla poszczególnych państw wyrażone zostały przy pomocy opartego o rezultaty odnotowane dla każdego z tych trzech filarów wskaźnika Consumer Conditions Index (CCI), który przyjmuje wartości od zera do stu (gdzie 100 to najlepszy możliwy wynik).

Polska osiągnęła jeden z najniższych wyników ze wszystkich państw dla trzech filarów ujętych wspólnie – wskaźnik CCI dla naszego kraju wyniósł 58,6 przy średniej unijnej na poziomie 63.

Za Polską w rankingu uplasowały się jedynie Łotwa, Litwa, Bułgaria, Grecja, oraz Chorwacja.

Najwyższy wynik ogółem zanotowały kraje skandynawskie: Szwecja (71,4), Norwegia (71,3), Dania (69,8), oraz Finlandia (69,4).

Stosunkowo najlepszy wynik (powyżej średniej unijnej) Polska uzyskała dla filaru „Wiedza i zaufanie” indeksu CCI, który mierzy wyniki dla poziomu świadomości praw konsumenckich wśród sprzedawców i samych konsumentów, a także zaufanie do organizacji broniących praw konsumentów, oraz zaufanie do zapewnień producentów w obszarze ekologii i ochrony środowiska.

W szczególności, na tle innych narodów Polacy wyróżniają się, jeśli chodzi o wiarę w zapewnienia producentów o ekologicznym charakterze świadczenia usług i produkcji dóbr – zajmujemy pod tym względem trzecie miejsce w zestawieniu po Duńczykach i Węgrach.

Zdecydowanie najgorszy wynik Polska osiągnęła w filarze „Egzekwowanie i przestrzeganie” mierzącym częstotliwość, z jaką konsumenci i sprzedawcy spotykają się z nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez uczestników rynku na rynkach krajowych, oraz koszty, na jakie narażeni są przedsiębiorcy w procesie dostosowawczym do regulacji w zakresie ochrony konsumentów.

W tej dziedzinie Polacy zajęli dopiero drugie miejsce od końca (CCI = 63,2) – jedynie przed Bułgarią. Średnia dla wszystkich badanych państw wyniosła 73,8.

Oprócz problemów z nieuczciwą konkurencją polscy sprzedawcy najmniej ze wszystkich objętych badaniem przedstawicieli europejskich rynków wierzą w egzekwowanie regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów i konsumentów przez inne firmy w danym sektorze.

Obydwie te obserwacje w szczególnie negatywny sposób wpłynęły na wynik Polski w dziedzinie „Egzekwowania i przestrzegania”.

Czytaj także:

>> Badanie: Kobiety radzą sobie z długami lepiej od mężczyzn. Winna męska duma

>> Badanie HSBC: Polskie firmy dużo rzadziej niż światowe uważają, że powinny dążyć do zrównoważonego rozwoju