Polacy wzbogacili się jak nigdy przez ostatnie 10 lat, ale ich zadowolenie z tego powodu tylko nieznacznie wzrosło. I wcale nie wszyscy wzbogacili się tak samo – wynika z właśnie opublikowanej kolejnej edycji raportu Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności.

Poniżej prezentujemy najciekawsze dane wraz z wykresami z raportu.

1. Gospodarstwa domowe singli są wśród najbiedniejszych w Polsce

W 2018 r. najwyższy roczny przeciętny dochód do dyspozycji osiągnęły osoby w gospodarstwach domowych z jednym dzieckiem na utrzymaniu. Najniższym dochodem charakteryzowały się osoby z gospodarstw domowych rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Ale warto też zwrócić uwagę na osoby samotnie tworzące gospodarstwo domowe: co zaskakujące, ich sytuacja finansowa była gorsza niż osób z gospodarstw z trójką lub większą liczbą dzieci.

 

2. Duże rodziny wzbogaciły się najmocniej od 2008 roku

Przez ostatnie 10 lat najwyższy wzrost średniego dochodu do dyspozycji w Polsce wystąpił u osób w gospodarstwach z dwojgiem dzieci na utrzymaniu (o 15,0 tys. zł) a dopiero w drugiej kolejności w gospodarstwach z trojgiem i więcej dzieci (o 14,8 tys. zł). Ale to dochód właśnie dużych rodzin wzrósł najbardziej: w 10 lat o 108 proc. 

 

3. Przeciętny Polak bogatszy od Portugalczyka; Węgier pod koniec stawki

Dochód do dyspozycji w standardzie siły nabywczej – czyli umownej walucie, która przelicza dane w taki sposób, aby wyeliminować różnice w poziomach cen między państwami członkowskimi – dla Polski w 2018 roku wyniósł 12 952, co dało nam 20 miejsce wśród 28 krajów UE.

Polska jako jeden z 15 krajów charakteryzowała się dochodem poniżej przeciętnej w UE, a różnica do niej wyniosła ponad
6,5 tys., a niższym dochodem do dyspozycji charakteryzowało się 6 krajów byłego bloku wschodniego (Słowacja, Łotwa, Chorwacja, Bułgaria, Węgry, Rumunia) oraz Grecja i Portugalia.

 

4. Nierówności dochodowe w Polsce wśród najniższych w Unii 

Średnia wartość współczynnika Giniego – czyli najpopularniejszego miernika nierówności w społeczeństwie – dla 28 krajów wyniosła w 2018 r. 30,9.

Polska w 2018 r. była w grupie 17 krajów, w których opisywany współczynnik był niższy od średniej wartości dla Unii i wśród 12 krajów, w których ten współczynnik spadł w stosunku do wartości z roku 2008. Był, to również najwyższy spadek wartości współczynnika Giniego, a więc i nierówności dochodowych, wśród państw członkowskich UE.

 

5. Wskaźnik przeciętnego dochodu do dyspozycji według makroregionów dla 2018 r.

Główny wniosek: Na przestrzeni analizowanych lat ranking makroregionów według wskaźnika dochodu do dyspozycji nie zmienił się.

 

6. Mimo poprawy wciąż jesteśmy najbardziej niezadowoleni z sytuacji finansowej

W badaniu poziom zadowolenia z wybranych aspektów życia Polaków największe zróżnicowanie i jednocześnie najsłabsze oceny odnotowano w odniesieniu do sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

W roku 2013 swoje zadowolenie wyraziło około 43 proc. osób, a w roku 2018 było to już blisko 53 proc.. Równocześnie warto zauważyć, iż po 5 latach nastąpił spadek odsetka osób niezadowolonych o 8 p. proc. W obu okresach mieszkańcy Polski najlepiej oceniali relacje z innymi ludźmi.

 

7. W Polsce od 2008 roku najbardziej wzbogacili się najbiedniejsi

Analizując dochód do dyspozycji ze względu na jego wysokość w 5 przedziałach o równej liczbie osób (po 20 proc.) – tzw grupy kwintylowe – w grupie najbiedniejszej (tzw. I grupie kwintylowej) odnotowano średnią w wysokości 13 477 zł a w ostatniejm czyli najbogatszej – 57 238 zł.

Między 2008 a 2018 rokiem najwyższe wzrosty średniego dochodu wystąpiły w dwóch najniższych grupach kwintylowych (w I grupie o 84 proc. a w II o 82 proc.). Im wyższa grupa tym wzrost dochodów był niższy (w najbogatszej grupie o ok. 53 proc.).

 

8. 60 proc. Polaków zarabia poniżej średniej

Przeciętny roczny dochód do dyspozycji w Polsce wyniósł w 2018 roku 31 235 zł. W stosunku do roku 2015 odnotowano wzrost dochodu o prawie 17 proc., a w stosunku do roku 2008 ok. 67 proc..

Dochód poniżej wartości średniej wykazało w 2018 roku 60 proc. osób. Natomiast wartość środkowa (mediana) dochodu do dyspozycji stanowiła w 2018 r. 89,6 proc. wartości średniej.

>>> Polecamy także: 21 wykresów pokazujących, jak bardzo zmieniła się Polska przez ostatnie 30 lat