Rada przyjęła konkluzje o pogłębieniu unii rynków kapitałowych.

Unia rynków kapitałowych jest inicjatywą UE, której celem jest pogłębienie i dalsza integracja rynków kapitałowych państw członkowskich UE. Jest to jeden z kluczowych środków służących dywersyfikacji źródeł finansowania przedsiębiorstw. Może też otworzyć odpowiednie nowe możliwości inwestycyjne dla większej grupy obywateli, w tym inwestorów detalicznych, z uwagi na niskie stopy procentowe i potrzeby starzejącej się populacji. Pomaga również lepiej amortyzować wstrząsy gospodarcze za pomocą kanałów prywatnych, wspiera międzynarodową rolę euro i ułatwia przekazywanie niezbędnego finansowania prywatnego na rzecz transformacji ekologicznej. Wraz z unią bankową unia rynków kapitałowych może przyczynić się do zwiększenia transgranicznych przepływów kapitału, a tym samym do wzmocnienia gospodarki UE.

UE zbliża się do ukończenia swojego pierwotnego planu działania z 2015 r. Przyjęto prawie wszystkie zaplanowane reformy ustawodawcze. Przyczyniły się one do zwiększenia zarówno zdolności finansowej UE, jak i jej stabilności finansowej. Niemniej bariery regulacyjne i inne nadal utrudniają płynny przepływ kapitału i dostęp do produktów i usług finansowych w sektorze finansowym. Dlatego też Rada uważa, że należy kontynuować i pogłębiać projekt unii rynków kapitałowych.

W konkluzjach określono 5 głównych celów pogłębienia unii, którymi są:

  1. poprawa dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw z UE, zwłaszcza dla MŚP,
  2. usunięcie barier strukturalnych i prawnych z myślą o zwiększeniu transgranicznych przepływów kapitałowych,
  3. stworzenie zachęt do inwestowania dla dobrze poinformowanych inwestorów detalicznych i usunięcie przeszkód, które utrudniają im inwestowanie,
  4. wspieranie przejścia na gospodarki zrównoważone,
  5. czerpanie korzyści z postępu technologicznego i cyfryzacji,
    zwiększenie globalnej konkurencyjności.

Na podstawie tych nadrzędnych zasad w konkluzjach wzywa się Komisję do dokonania oceny i zbadania wykazu możliwych dalszych szczegółowych środków i działań, które mogłyby pomóc w osiągnięciu tych celów.

>>>Czytaj też: Unia Europejska zamierza regulować kryptowaluty