Stały Komitet Rady Ministrów przyjął podstawowe założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2020, które będą stanowiły podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020, dowiedziała się 300Gospodarka ze źródeł zbliżonych do KPRM.

Jak mówi projekt, prezentowane założenia będą spójne z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2019-2022.

Oto założenia makroekonomiczne projektu budżetu państwa na rok 2020:

1. W latach 2019 i 2020 tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio 4 proc. oraz 3,7 proc., a rząd oczekuje dalszego wzrostu udziału inwestycji w PKB m. in. w związku z rosnącym wykorzystaniem funduszy z bieżącej perspektywy finansowej UE.

2. W 2019 roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 2,2 proc., a w kolejnym roku o następne 0,5 proc. Stopa bezrobocia na koniec 2019 r. spadnie do 5,5 proc, a na koniec 2020 roku wyniesie 5,1 proc. (w 2018 r. wynosiła 5,8 proc.).

3. W 2019 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 7,6 proc. (w roku 2018 wzrost wynosił 7 proc.), a w 2020 roku 6 proc. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniesie 5 227 zł.

4. Realne tempo wzrostu spożycia publicznego wyniesie 5,3 proc. w 2019 r. i 2,3 proc. w 2020 r.

5. Eksport wzrośnie realnie o 5,3 proc. rok do roku w tym roku i o 4,8 proc. w ujęciu rocznym w 2020 r. Realny wzrost importu w latach 2019-2020 wyniesie odpowiednio 6 proc. i 5,1 proc. To sprawi, że bilans płatniczy będzie ujemny i wyniesie -1,2 proc. w 2019 roku i -1,4 proc. w 2020 r,;

6. W latach 2019-2020 kurs złotego wyniesie średnio 4,30 wobec euro oraz 3,80 wobec dolara;

7. Tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2019-2020 wyniesie odpowiednio 1,8 proc. i 2,5 proc. (wzrost inflacji bazowej będzie wynikał głównie z wysokiego tempa wzrostu wynagrodzeń).

Jak rząd planuje zwiększyć przychody?

Projekt założeń przewiduje, że dążenie do zrównoważenia finansów publicznych i utrzymania dochodów na poziomie, który zapewni realizację funkcji i zadań państwa, zostanie zrealizowane przez:

– dalsze uszczelnienie systemu i ściągalności podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz danin środowiskowych;

– poszerzenie bazy podatkowej i składkowej;

– zwiększenie efektywności makroekonomicznej klina podatkowego;

– planowane zmiany systemowe w podatkach, składkach i w zakresie systemu zabezpieczenia emerytalnego;

– zmianę w świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

– priorytetyzację i racjonalizacji wydatków w ramach nieprzekraczającego limitu wydatków stabilizującej reguły wydatkowej.

Założenia uwzględniają wdrożenie takich programów jak rozszerzenie programu Rodzina 500 plus na każde dziecko, obniżenie klina podatkowego czy planowaną odbudowę połączeń autobusowych.