PIT zero dla młodych: Sejm przyjął projekt ustawy tzw. „PIT zero dla młodych”, który wprowadzi zwolnienie z podatku dochodowego dla osób, który nie ukończyły 26 roku życia.

Na czym polega zmiana? Spowoduje ona zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł rocznie.

Kiedy PIT zero wejdzie w życie? Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r., i zwolnienie będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r

Kogo dotyczy zerowy PIT i na jakiej zasadzie? Zwolnienie obejmie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia.

Nie obejmie więc osób otrzymujących przychody z tytułu umowy o dzieło oraz samozatrudnionych.

W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie zatem  35 636,67 zł, czyli 5/12 roku, gdyż zwolnienie będzie obowiązywać od sierpnia do grudnia.

Jak to będzie wyglądać w praktyce? Zmiana sprawi, że młodzi, których obejmie ustawia, nie będą musieli obliczać i pobierać zaliczek na PIT , w przypadku gdy podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

W przypadku braku złożenia takiego oświadczenia, zaliczki będą musiały być pobierane, a podatnik otrzyma zwrot nadpłaty podatku po zakończeniu roku podatkowego.

Nowe zwolnienie nie będzie zwalniało z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jakie będą skutki zwolnienia osób młodych z PIT-u? Przewidywana w projekcie ustawy podatkowej zmiana pozwoli młodym ludziom łatwiej rozpoczynać pracę i równocześnie może umożliwić powrót na rynek pracy osobom pracującym w szarej strefie. Efektem ma być obniżenie kosztów pracy i pozostawienie do dyspozycji podatników większej ilości środków pieniężnych.

Przewiduje się, że ze zwolnienia skorzystają dwa miliony pracowników.

Na etapie konsultacji zwrócono jednak uwagę na potencjalne negatywne skutki nowego zwolnienia.

„Proponowane rozwiązanie nie zmienia w żaden sposób położenia pracowników najgorzej wynagradzanych, starszych niż 26 lat. Nie zmienia również sytuacji młodych twórców, zatrudnianych z reguły na podstawie umów o dzieło – również nieuwzględnionych w projekcie” – komentuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

„Podstawowym zagrożeniem, jakiego nie omówiono w uzasadnieniu, jest reakcja pracownika/zleceniobiorcy bezpośrednio po utracie prawa do zwolnienia. Z chwilą osiągnięcia 26 lat podatnik utraci prawo do zwolnienia i jego realne dochody (wypłata netto) znacząco spadną. Można tu wskazać analogię do zakończenia okresu, w którym samozatrudniony jest uprawniony do korzystania z małego ZUS. W tym przypadku gwałtowne zwiększenie obciążeniami publicznoprawnymi powodowało rezygnację z samozatrudnienia, w przypadku propozycji z Projektu to zjawisko może prowadzić do ucieczki w szarą strefę” – twierdzi Krajowa Izba Gospodarcza.

Gdzie funkcjonują podobne rozwiązania?

  • Belgii – studenci, którzy rocznie zarabiają mniej niż 7 570 EUR, nie płacą podatku PIT (nie są pobierane zaliczki na podatek);
  • Chorwacji – dla studentów kwota wolna od podatku jest wyższa, wynosi 150 proc. kwoty bazowej;
  • Czechach – podatek PIT nie jest pobierany od dochodów uczniów i studentów uzyskanych w związku z przygotowaniem zawodowym; roczny podatek PIT od dochodów studenta do 26 roku życia jest zmniejszany o około 680 zł;
  • Francji – zwolnione od podatku PIT są wynagrodzenia uczniów i studentów do 25 roku życia, do wysokości trzykrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (3 x 1480 EUR). Wolne od podatku są również obligatoryjne dodatki za pracę uczniów i studentów oraz wynagrodzenia stażystów, do wysokości rocznego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (12 x 1480 EUR);
  • Hiszpanii – przy zatrudnieniu stażysty do 30 roku życia, który nie pracował przez 12 z ostatnich 18 miesięcy, pracodawca jest zwolniony z części składek na ubezpieczenia społeczne na rok lub dwa lata, jeśli stażysta wciąż się kształci;
  • Luksemburgu – zwolnione z podatku PIT i składek na ubezpieczenia społeczne są umowy o studencką pracę wakacyjną.