Jak działa dziedziczenie środków w PPK po śmierci właściciela konta Pracowniczego Planu Kapitałowego?

Po śmierci uczestnika PPK (bez względu na jego wiek) zgromadzone w PPK środki podlegają wypłacie do PPK, na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) osoby uprawnionej lub podlegają wypłacie w formie pieniężnej.

Pierwszą możliwością jest dziedziczenie na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego za pomocą dziedziczenia ustawowego lub testamentowego.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek.  Dziedziczą oni w częściach równych.

Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie ma związku z możliwością wypłaty środków z PPK czy to przez uczestnika czy osobę uprawnioną.

Uczestnik PPK może dokonać wypłaty środków z PPK już po ukończeniu 60 lat bez względu na status aktywności zawodowej i płeć.

Drugą możliwością jest dziedziczenie na zasadach określonych w ustawie o PPK.

Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK był w związku małżeńskim, instytucja finansowa dokona wypłaty połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) albo na jego wniosek wypłaci mu te środki w formie pieniężnej. W przypadku braku małżonka, całość środków jest dzielona pomiędzy pozostałe osoby uprawnione.

„Uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać, zgodnie z przepisami rozdziału 13, środki zgromadzone na jego rachunku PPK”, czytamy w art. 21 ust. 1 ustawy o PPK.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy o PPK przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę fizyczną wskazaną przez uczestnika PPK, osobę, o której mowa w art. 832 § 2 Kodeksu Cywilnego, lub spadkobiercę uczestnika PPK, które na zasadach określonych w ustawie, otrzymają środki zgromadzone na rachunku PPK przez uczestnika PPK w przypadku jego śmierci.

Oznacza to, że  uczestnik PPK, na gruncie ustawy o PPK może wskazać jako osobę uprawnioną wyłącznie osobę fizyczną.

Ponadto zgodnie z art. 3 pkt 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego planu kapitałowego jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn.

Czytaj też:

>>> Co to jest Indywidualne Konto Emerytalne IKE?

>>> Czy pieniądze w PPK podlegają podziałowi w przypadku rozwodu?

>>>Pracownicze Plany Kapitałowe. Na co zwracać uwagę?